Privacy Policy

Deze verklaring is van toepassing op alle door Destiny Management Consultancy (DMC) geleverde producten en diensten.

Contactgegevens:
Destiny Management Consultancy
Raminhout 19
2719 KM Zoetermeer
Telefoon: +31 (079) 361 49 22
Mobiel: +31 (0) 6 55 36 36 85
Harry Pijpers is de Functionaris Gegevensbescherming van Destiny Management Consultancy. Hij is te bereiken via info@destiny-consultancy.com.

DMC, gevestigd te Zoetermeer is verantwoordelijk voor de vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens en functionaliteiten waarvoor derde partijen van onze diensten gebruik maken, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

DMC verwerkt persoonsgegevens waar gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat deze in het kader van de dienstverlening aan ons verstrekt zijn. Gegevens die DMC ter identificatie nodig heeft of welke noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die voor het DMC onontbeerlijk zijn om haar diensten optimaal ten uitvoer te brengen, kunnen zijn:
• Voorletters en achternaam;
• Geboortedatum;
• Bedrijfsnaam of werkgever;
• Adresgegevens (straatnaam/huisnummer, postcode etc.);
• Telefoonnummers (vast en/of mobiel);
• E-mail adres;
• Paspoort of rijbewijs informatie

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras etc. In deze kunnen wij stellen dat DMC dergelijke bijzondere persoonsgegevens niet verwerkt.

Indien een overeenkomst met DMC wordt aangegaan of de intentie bestaat om dat te doen, dan willen we de business partner in kwestie optimaal goed van dienst zijn en gebruiken wij de persoonsgegevens functioneel en strikt noodzakelijk voor de volgende doeleinden:
• Contactmomenten voortvloeiend uit een reactie op onze website of een offerte aanvraag;
• Contactmomenten in het geval dat men ons bezoekt of contact heeft per telefoon of e-mail;
• Alle transacties welke in het kader van de vastgelegde dienstverlening voor DMC noodzakelijk zijn om deze diensten optimaal uit te kunnen voeren;
• Rapportages en/of statistische gegevens welke door de opdrachtgever vereist worden;
• Informatie, verstrekt in het kader van eventuele wijzigingen van onze diensten of producten;
• Wettelijke verplichtingen waarbij DMC verplicht is om bijvoorbeeld fiscale regelgeving na te volgen;
• Marktonderzoek toepassen om inzichten te kunnen genereren;
• Producten of diensten ontwikkelen om de prestaties te optimaliseren.

De volledige scope van diensten en producten op welke de in deze privacy verklaring aangegeven voorwaarden van toepassing zijn wordt specifiek in onze website omschreven.

Wij kunnen de gegevens enkel voor andere doeleinden gebruiken indien daar door beide partijen overeenstemming over is bereikt.

Bij de verwerking van persoonsgegevens is DMC gebonden aan de daarvoor geldende
wet- en regelgeving en volgt de ontwikkelingen daaromtrent na. In dat kader behoudt DMC zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in deze privacy statement teneinde de tekst aan te kunnen laten sluiten op de laatste stand van zaken.

DMC bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

DMC verkoopt de gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven of personen die gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Uiteraard zijn wij bereid om informatie te delen met personen, bedrijven of instanties welke DMC door de opdrachtgever wordt opgelegd.

DMC gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op een computer, tablet of smartphone. De cookies die DMC gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Het is mogelijk om zich af te melden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van een browser verwijderd worden.

Onze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Verder hebben wij ‘gegevens delen’ met Google uitgezet.

De opdrachtgever of business partner heeft altijd de mogelijkheid om alle, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor volstaat een gespecificeerd verzoek aan DMC.

DMC hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van de aan ons verstrekte persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen teneinde de persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die namens DMC toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover dit bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval DMC gebruik maakt van de diensten van derden, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als de indruk bestaat dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van persoonsgegevens kan worden gericht aan info@destiny-consultancy.com. Wij zullen hier binnen 5 werkdagen op reageren.

Destiny Management Consultancy

Update augustus 2021